KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

“HAC”

· "Allah"a ulaşma...

· Maârif-i Billâh ile hallenme...

· Ölümötesi yaşam gerçeklerini idrâk edecek bir açılıma kavuşma...

 
 • Hac bilinen aylardadır.

 • "Hac"ca gitmenin taban yaşı

 • "BÂTIN HAC"CIN NİYETİ

 • "Hac"cı farz kılan, azık ve binektir.

 • "HAC"CIN HEDEFLERİ

 • "Hac"cın iki hedefi vardır

 • HAC UYGULAMASININ ŞARTLARI(Menasık)

 • "Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kıl ve neslimizden de sana teslim olmuş bir topluluk oluştur. Bize Hac uygulamasının şartlarını (menasıkın) göster ve tövbemizi kabul et.

 • "HAC"CIN BÂTINÎ MÂNÂSI

 • “HACCI EKBER” GÜNÜ{Allâh ve Rasûlünden insanlara bir ezan (çağrı)}

 • MÎKAT

 • “İHRAM”

 • İhram giymek(Yaradılmışları görmeyi terk-Allah`a ulaşmak üzere tümüyle dünyadan arınmak için sanki ölen biriymişçesine kefen giymek-Dünyadan soyunarak madde dünyasından ve onun tüm geçici değerlerinden arınıp; sonsuzluğun târifi mümkün olmayan Üst Madde değerlerinin içine dalmak-Bilinç boyutunun sonsuzluğunda, benliksiz bir biçimde kulaç atmak!.)

 • İhramda helâl ve haramlar

 • Başı traş etmek

 • Tırnak kesmeyi terk etmek

 • Güzel koku sürmeyi terk etmek

 • Cinsi münasebeti terk

 • Sürme çekmeyi terk

 • Traş

 • Bıyıkları kısaltmak

 • Denizde avlanmak ve onun yemeğini yemek helal kılınmıştır... Fakat ihramlı olduğunuz sürece karada avlanmak haramdır!

 • İhramdan çıkış

 • “KÂBE” ("Beytullah"-Mescid-i Haram-Haram kılınmış “Ev”-İçi mutlak yokluk, gayb olan; çokluğun gerçekte yaşandığı secde edilen mahal-Gönül-Kalp-Kalp makamı-Gayrına haram ev-İnsanlara güvenilir sığınak-Muharrem-Beyt-i Atik-"Emin Belde"-Âlemler için mübarek ve bir hidâyet kaynağı-Apaçık âyetlerin ve Makam-ı İbrahim'in olduğu Ev-İnsanlar için konulan İLK EV-"Rabbül Âlemiyn"e  secde edilen mahal- İnsanların belli bir ömür süresinden sonra varacakları yer-En eski şerefli hür(özgür) ev)

 • “KÂBE”NİN (“El Beyt”in) SAHİBİ

 • Hz.İbrahim aleyhisselâm tarafından İNŞÂSI

 • ARINDIRILMASI

 • Hz.İbrahim’in tavaf edenler, (benlikleriyle) ayakta yönelenler ve secde (benliksiz) ile rükû edenle(boyun eğenler) için “Beyt”i arındırması ve insanlara Haccı yaşamalarını ilân etmesi(“Beytullah”a davet etmesi)

 • RESTORASYONU(Hz.Muhammed Mustafa Efendimiz otuzbeş yaşında!)

 • KÂBE'NİN KORUNMASI (Beyt'in sahibi ise Allâh'tır ki, onu da korumak O'na düşer!)

 • KÂBE'YE YÖNELMEK

 • Nereden (hangi düşünceden) çıkarsan çık, vechini (yüzünü-müşahedeni) Mescid-i Haram'a (çokluğun gerçekte yokluğunun yaşandığı secde edilen mahale) döndür! Bu elbette Rabbinden (kaynaklanan) bir Hak'tır.

 • Kâbe’de dahi Vechullah’ı görebilmek!. Ve Yâr ile sohbet etmek!.

 • "Kâbe"yi ilk görüşte yapılan dua, kabul olur!

 • Tüm insanların beyinleri, Harem-i Şerifteki pozitif enerjiden etkilenip güçlü bir faaliyet içine girer.

 • TAVAF(Kâbe'de yapılacak en değerli ibadet -Allah`a yakışır şekilde, insanın hüviyeti, aslı, menşei, müşahede yerinin idrâk olunması)

 • Hac öncesinde 7 tavaf

 • Tavafın 7 olması

 • Tavaftan sonra mutlak namaz

 • ·Tavaftan sonraki namazın “İbrahim makamı”nda kılınması

 • İfaza tavafı

 • Veda tavafı

 • HACER'ÜL ESVED

 • Hacer'ül esvedin siyah oluşu

 • Kâbe'nin yıkılan doğu köşesinde "Hacer'ül Esved"in altında bulunan Süryanice yazılı taş...

 • “Hacer’ül Esved”in  yeniden Kâbe’ye yerleştirilmesi(“Hacer’ül Esved”, dört kabilenin temsilcileri tarafından bir örtü ile taşınarak Kâbe'deki yerine kadar getirildi ve konacağı seviyeye kadar yükseltildi. Hz.Muhammed Mustafa Efendimiz mübârek elleri ile örtünün içindeki Hacer-ül Esved’i alarak Kâbe'nin kapısının karşısından bakılınca sol tarafına rastlayan, takriben bir insan boyu yüksekliğindeki yerine yerleştirdi...)

 • "SAFA" (Allah işaretlerinden)

 • "MERVE"(Allah işaretlerinden)

 • Safa tepesinden hitap(Hz.Muhammed Mustafa aleyhisselâm Efendimizin aldığı vahiy sonrası hitabı->“Lâ İlâhe illallâhû vahdehû lâ şerike leh" – “İlâhlar yoktur, sadece Allâh vardır, O tektir, bir ortağı da mevcut değildir” diye şehâdet etmeye daveti)

 • Kim hac veya umre niyetiyle "El Beyt"i (Kâbe) ziyaret ederse, onları da (Safa-Merve) tavaf etmesinde bir sakınca yoktur.

 • "ZEMZEM"(Hakikat ilimlerine işaret)

 • Zemzemi içmek(Hakikat ilimlerinde dallanmak)

 • Zemzemin sırrı

 • "ARAFAT DAĞI"("Kâbe"nin uzantısı olan, Dünyanın bedeni içindeki "Pozitif enerji hatlarının kesişip sanki bir enerji merkezi gibi yayın yaptığı merkez-Tüm beşeri kavramlardan arınılan "Mukaddes Vadi"-Maarifi B'illâh makamı)

 • Hac, "Arafat"tır!

 • Arafat`ta iki bayrak dikilmesi(Celâl ve Cemal sıfatlarına işaret)

 • Vakfe (İnsanların bu tek manâ üzere toplu “yönlendirilmiş dalga”  yayınına yönelişleri)

 • Milyonlarca insan beyni, aldığı güçlü radyasyon ile yönlendirilmiş dalga yayınına yöneliyor..." "Allahım bizi affet!"

 • Anadan doğmuşcasına günahsız olarak o âna kadar  ruhunuza yüklenmiş olan tüm negatif yüklerden arınmış olarak Arafat'tan dönersiniz...

 • MÜZDELİFE

 • Meş`ari haram

 • Arafat'tan hep birlikte akıp dönerken, Meşari Haram'da (Müzdelife) Allâh'ı zikredin.

 • MİNA

 • Üç şeytanı taşlamak

 • Yedi taş atmak

 • Allah rasûlü bugün yaşasaydı, milyonlarca insanı dağ bayır yürütür-taşlamada birbirine kırdırır mıydı?

 • Medine ziyaretinin Mekke'den sonraya bırakılması, kişilerin dönecekleri ortama uyum sağlamaları açısından kolaylık sağlar.

 • "HACCI MEBRUR"(Haccın gayesi-Kâbe’de yapmış olduğunuz çalışmalar ile; beyninizde, orada elde edilen yüksek değerdeki enerji potansiyeli ile, bazı yeni bölümlerin devreye girmesi… Ölümötesi yaşam gerçeklerini idrâk edecek bir açılıma kavuşma)

 • "Hac"cın gayesine("Haccı Mebrur"a) ulaşabilmiş kişinin beyninde yüksek enerji potansiyeli ile yepyeni bir kapasite oluşur.

 • "Haccı Mebrur"un karşılığı, Cennet'tir!

 • "Hac"ca gidebilen, tüm günahlarından arınmış olarak dönüyor... Ya gitme imkânı olmayan?...

 • "Hac"da ve "Umre"de dualarınıza dikkat edin!

 • HAC KURBANI(“Bismilâhi Allahû Ekber" diyebilmek)->{Tabiatını kontrol altına alman(bedenin aşırı istek ve hırslarını frenlemen)-Daha da önemlisi, Bâkî olan Allah’tan ayrı saydığın, ayrı bir varlık olarak düşündüğün “ben” kavramını("Fâni"- Elinle beynine taktığın "Ben!" tasması- "Nefs"-"Ego"-"Ene") Allah yolunda feda etmen}

 • HEDY(Kurban)

 • KALAİD(Boynu bağlı kurbanlıklar)

 • "EN'ÂM"(İnsanlara ibret olacak kurbanlar)

 • İnsanların kıyamı için (imanının ayakta kalması ve devam etmesi için) kurbanın hükmolunması

 • Allah'ın hükmetmediği kurbanlıklar(Bahire, Saibe, Vasıyle ve Ham isimleriyle tanımlanan bir kısım kurbanlıklar)

 • "KURBAN KESMEK”(Gerçekte varolmayan “BEN”ini (eneni) yok etmek-Bâki’ye Fâniyi kurban etmek)

 • “Kurban”ın üç derecesi vardır

 • 1-Zâhirde kesilen kurban

 • 2-Tabiatını (Bedenin istek ve arzularını) kurban etmek

 • 3-Mânevi kurban{"Nefs"ini ("Ego"yu-"Ene"yi)Allah yolunda kurban etmek- Allah’tan ayrı saydığın, ayrı bir varlık olarak düşündüğün “ben” kavramını kurban etmek-"Bâkî"ye "Fâni"yi kurban etmek}

 • Elinle, beyninle taktığın tasmanın adı->”Ben”!

 • “Bismillâhi Allahû Ekber” diyen, nefsini kurban eder!

 • Esma'dan oluşan hakikatının farkındalığına er{“Salât”ı(Namazı) yaşa)}... (Böylece de BEN'liğini-EGONU) kurban et!

 • "Kendilerini rızıklandırdığımız kurbanlıkları kurban ederek, bilinen günlerde Allâh'ın ismini zikretsinler"...

 • Kim ihramda iken kasten avı öldürürse, öldürdüğünün misli, Kâbe’ye ulaşacak bir kurban gerekir.

 • Kurbanınız kesilene kadar başınızı tıraş etmeyin.

 • Kabul olunan ve kabul olunmayan kurbanlar

 • Hz.Âdem aleyhisselâmın oğulları Habil ve Kabil’in takdim ettiği kurbanı(Habil’in kurbanı kabul olundu… Kâbil’in kurbanı kabul olunmadı)

 • Hz.İbrahim aleyhisselâmın oğlu İsmail’i kurban etmesi(Kalbinden evlâd sevgisini kesip atması)

 • Onların etleri de kanları da Allâh'a asla erişmez; fakat sizden O'na takva (itaatle elde edilecek yararlar) ulaşır...

 • Önünden de (açıkça), ardından (dolaylı) da olsa boş görüş O'na ulaşmaz!

 •  Kurban olabilecek hayvanlarda("En'âm"da)  sizin için bir ibret vardır.

 • Üç kurbanı kesebilen, Sırat’ı geçmiş; cehennemden kurtulmuş; Cennet hayatına ermiş olur.

 •  Kurban, arınmak içindir… Diyet, kurtulmak için!

 • Beytullah'a hediye olunan kurbanlıklara hürmetsizlik yapmayın…

 • Haccı da Umre"yi de Allah için tamamlayın

 • AREFE GÜNÜ{Arefe günü denilen günde Arafat’a gitmiş olan insanlar geçmiş günahlarına yanlışlarına bilerek bilmeyerek işledikleri suçlara tövbe ederler ve bu tövbelerine de icabet olur.}

 • KURBAN KESİLEN HAYVANLAR İÇİN BAYRAM YAPILMAZ!

 • "HAC BAYRAMI"->HACCI YAŞAYANLARIN BAYRAMI

 • “Kurban Bayramı” değil… “Kavurma Bayramı” hiç değil… “Hac Bayramı”! Hacc’a gidenlerin bayramı!... “BAYRAM” da Arafatta bulunarak HACCI yaşayanların Bayramı

 • KURBAN BAYRAMI GÜNLERİNDE TEKBİR GETİRMEK

 • Hac ibadetinizi bitirince atalarınızı anma (âdetinizdeki) zikrinizden çok daha şiddetli şekilde Allah'ı zikredin.

 • Kurban Bayramı Günlerinde(2./3./4. günleri)  Allah'ı zikredin.(Tekbir getirin)

 • TEKBİR ("ALLAHÛ EKBER")->{Ekberiyet Sırrı-Varlığı, ancak ilimle fark edilen; ama detayına ulaşılması muhal –olanaksız– olan "nokta" ötesi realite!}

 • EKBERİYET SIRRI{Kurân mucizesi-Yalnızca, "EKBER" olan ve "ALLÂH" adıyla işaret edilenin söz konusu olduğu gerçeği}

 • "Nokta"lar sonsuz ve sayısız; "ALLÂH" ismiyle işaret edilen ise tüm kavramların ötesinde! Her biri, evren içre evrenler ihtiva eden sayısız "nokta"lar! Nihayet, tüm bunları yaratan, "ALLÂH" adıyla işaret edilen! "EKBER" kelimesi dışında, bu gerçeğe işaret eden başka da isim yok! "ALLÂHU EKBER"!

 • TEKBİR GETİRMEK("O" öylesine sınırsız, sonsuz ilim ve güç kuvvet sahibidir ki, "O"nun dışında bir varlık yoktur")

 • "ALLAHÛ EKBER”! {Allâh Ekber'dir; gayrı bir varlık tarafından algılanıp değerlendirilemez ve herhangi bir değerlendirme sıfat-zuhur ile de sınırlanıp kayıtlanamaz büyüklük sahibidir!.-"Zâtı" itibarıyla "benzeri" olmayan; Esmâ'sının işaret ettiği özellikleriyle yarattıklarıyla kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan berî olan, "Ekber"dir! Basiretler O’na ulaşamaz…Görme-değerlendirme organları(Ebsar) "O"nu idrâk edemez... O, ebsarı idrâk eder (değerlendirir)!}

 • EKBERİYET SIRRININ KİŞİDE AÇILIMININ SONUCU(Kişinin "Kahhâr"iyet gerçeği ile yüzleştirilmesi-"Kahhâr"iyet gerçeği ile yüzleştirilme sonucu "Ahadiyet" sıfatının bilinçte açığa çıkışı-Daimî haşyet)

 • "Lâ uhsiy senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik"("Senin kendini bilmen gibi benim seni değerlendirmem asla mümkün değildir!")

 • Hac'ca giden kimi insan niçin çarşı pazara saldırır da kimisi de niçin "Beytullah"tan çıkmak istemez?

 • Hac'ca giden ve dönüşte başını örtmeyen kadın...

 • "Hac'ca gitmeye imkânı olduğu halde gitmeyen kişi, ister yahudi-ister hıristiyan olarak ölsün!"

 • Kâbe'de kılınan namaza televizyonda izleyerek uyulabilir mi?

 • UMRE

 • Hac ile Umre arasındaki fark...

 

Word olarak yükle

 

"HAC" SÛRESİ

 

www.allahvesistemi.org