KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

"HAC KURBANI"

 • “Bismilâhi Allahû Ekber" diyebilmek...
 • Tabiatını kontrol altına alman(bedenin aşırı istek ve hırslarını frenlemen)...
 • Daha da önemlisi, Bâkî olan Allah’tan ayrı saydığın, ayrı bir varlık olarak düşündüğün “ben” kavramını("Fâni"- Elinle beynine taktığın "Ben!" tasması- "Nefs"-"Ego"-"Ene") Allah yolunda feda etmen…

 
 • Hedy(Kurban)

 • Kalaid(Boynu bağlı kurbanlıklar)

 • "EN'ÂM"(İnsanlara ibret olacak kurbanlar)

 • İNSANLARIN KIYAMI İÇİN (imanının ayakta kalması ve devam etmesi için) KURBANIN HÜKMOLUNMASI

 • Allah'ın hükmetmediği kurbanlıklar(Bahire, Saibe, Vasıyle ve Ham isimleriyle tanımlanan bir kısım kurbanlıklar)

 • "KURBAN KESMEK”(Gerçekte varolmayan “BEN”ini ("ene"ni) yok etmek-Bâki’ye Fâniyi kurban etmek)

 • ÜÇ KURBAN

 • “Kurban”ın üç derecesi vardır:

 • 1-Zâhirde kesilen kurban

 • 2-Tabiatını (Bedenin istek ve arzularını) kurban etmek

 • 3-Mânevi kurban{"Nefs"ini ("Ego"yu-"Ene"yi)Allah yolunda kurban etmek- Allah’tan ayrı saydığın, ayrı bir varlık olarak düşündüğün “ben” kavramını kurban etmek-"Bâkî"ye "Fâni"yi kurban etmek}

 • MÂNEVİ KURBAN

 • Elinle, beyninle taktığın tasmanın adı->”Ben”!

 • “Bismillâhi Allahû Ekber” diyen, nefsini kurban eder!

 • Esma'dan oluşan hakikatının farkındalığına er{“Salât”ı(Namazı) yaşa}... (Böylece de BEN'liğini-EGONU) kurban et!

 • "Kendilerini rızıklandırdığımız kurbanlıkları kurban ederek, bilinen günlerde Allâh'ın ismini zikretsinler"...

 • Kim ihramda iken kasten avı öldürürse, öldürdüğünün misli, Kâbe’ye ulaşacak bir kurban gerekir.

 • Kurbanınız kesilene kadar başınızı tıraş etmeyin.

 • KABUL OLUNAN VE KABUL OLUNMAYAN KURBANLAR

 • Hz.Âdem aleyhisselâmın oğulları Habil ve Kabil’in takdim ettiği kurbanı(Habil’in kurbanı kabul olundu… Kâbil’in kurbanı kabul olunmadı)

 • Hz.İbrahim aleyhisselâmın oğlu İsmail’i kurban etmesi(Kalbinden evlâd sevgisini kesip atması)

 • Onların etleri de kanları da Allâh'a asla erişmez; fakat sizden O'na takva (itaatle elde edilecek yararlar) ulaşır...

 • Önünden de (açıkça), ardından (dolaylı) da olsa boş görüş O'na ulaşmaz!

 • Kurban olabilecek hayvanlarda("En'âm"da)  sizin için bir ibret vardır.

 • Üç kurbanı kesebilen, Sırat’ı geçmiş; cehennemden kurtulmuş; Cennet hayatına ermiş olur.

 • Kurban, arınmak içindir… Diyet, kurtulmak için!

 • "BEN"ini kurban edemeyenin cezası ebeden "BEN"inin sınırları içinde yaşamaktır.

 • Beytullah'a hediye olunan kurbanlıklara hürmetsizlik yapmayın…

 • Haccı da Umre"yi de Allah için tamamlayın

 • KURBAN KESİLEN HAYVANLAR İÇİN BAYRAM YAPILMAZ!

 • "HAC BAYRAMI"->HACCI YAŞAYANLARIN BAYRAMI

 • “Kurban Bayramı” değil… “Kavurma Bayramı” hiç değil… “Hac Bayramı”! Hacc’a gidenlerin bayramı!... “BAYRAM” da Arafatta bulunarak HACCI yaşayanların Bayramı

 • KURBAN BAYRAMI GÜNLERİNDE TEKBİR GETİRMEK

 • Hac ibadetinizi bitirince atalarınızı anma (âdetinizdeki) zikrinizden çok daha şiddetli şekilde Allah'ı zikredin.

 • Kurban Bayramı Günlerinde(2./3./4. günleri)  Allah'ı zikredin.(Tekbir getirin)

 • TEKBİR ("ALLAHÛ EKBER")->{Ekberiyet Sırrı-Varlığı, ancak ilimle fark edilen; ama detayına ulaşılması muhal –olanaksız– olan "nokta" ötesi realite!}

 • EKBERİYET SIRRI{Kurân mucizesi-Yalnızca, "EKBER" olan ve "ALLÂH" adıyla işaret edilenin söz konusu olduğu gerçeği}

 • "Nokta"lar sonsuz ve sayısız; "ALLÂH" ismiyle işaret edilen ise tüm kavramların ötesinde! Her biri, evren içre evrenler ihtiva eden sayısız "nokta"lar! Nihayet, tüm bunları yaratan, "ALLÂH" adıyla işaret edilen! "EKBER" kelimesi dışında, bu gerçeğe işaret eden başka da isim yok! "ALLÂHU EKBER"!

 • TEKBİR GETİRMEK("O" öylesine sınırsız, sonsuz ilim ve güç kuvvet sahibidir ki, "O"nun dışında bir varlık yoktur")

 • "ALLAHÛ EKBER”! {Allâh Ekber'dir; gayrı bir varlık tarafından algılanıp değerlendirilemez ve herhangi bir değerlendirme sıfat-zuhur ile de sınırlanıp kayıtlanamaz büyüklük sahibidir!.-"Zâtı" itibarıyla "benzeri" olmayan; Esmâ'sının işaret ettiği özellikleriyle yarattıklarıyla kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan berî olan, "Ekber"dir! Basiretler O’na ulaşamaz…Görme-değerlendirme organları(Ebsar) "O"nu idrâk edemez... O, ebsarı idrâk eder (değerlendirir)!}

 • EKBERİYET SIRRININ KİŞİDE AÇILIMININ SONUCU(Kişinin "Kahhâr"iyet gerçeği ile yüzleştirilmesi-"Kahhâr"iyet gerçeği ile yüzleştirilme sonucu "Ahadiyet" sıfatının bilinçte açığa çıkışı-Daimî haşyet)

 • "Lâ uhsiy senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik"("Senin kendini bilmen gibi benim seni değerlendirmem asla mümkün değildir!")

 

 

 Word olarak yükle

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır

www.allahvesistemi.org