KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

"HÛ"

 • Mutlak bilinmezliğe ve kavranılmazlığa işaret ismi

 • "O"

 • "O" dediğin varlık...

 • "Allah "ismiyle işaret edilen ZÂT’ın Hüviyetine işaret eden isim...

 • “Allah isminin sonundaki H harfinin işaret ettiği hüviyeti Zât....

 • İster vahiy yollu gelsin, ister bilinç yollu üzerine eğilinsin, algılanan her "şey"in hakikatinin derûnu...

 • Arş-ı Azîm’in Rabbi ...

 • Evvel Âhir Zâhir Bâtın olan...

 • “ZÂHİR” ismiyle işaret edilen...

 • Gaybın (algılayamadıklarınızın) anahtarları (bilgisi) indinde olan...

 • Her an yeni bir şe’nde olan...

 • Niteliksiz ve niceliksiz bir yolla, varlığın özündeki bir boyutsal öteliğe işaret eden isim...

 • Teklik boyutu...

 • Çokluk görüntüsünün ardındaki, Öz`deki Teklik boyutu...

 • Cüz`ün özündeki Teklik boyutu...

 • Oluşumun kaynağı ...

 • Her an cüz`lerdeki tasarrufu oluşturmakta olan...

 • Evrensel boyutlu “TEK”lik noktası olarak algılanması istenene işaret eden isim...

 • “Nokta” olarak yaratılmış; ilmi yönüyle “Akl-ı Evvel”, hayâtiyeti yönüyle “Ruh-u ’zâm”, hüviyeti yönüyle “Hakikat-ı Muhammedî” ve nihâyet kişiliği itibariyle aldığı isim de “İnsan-ı Kâmil” olan evrensel varlığın varlığını aldığı Esmâ...

 • Sayısız “nokta”ların Hâlik”i olup; “nokta”lar indinde “nükte” olan...

 • İlminde “nokta”dan yarattıklarını, hayâl hammaddesiyle var kılan... Ve bütün bunlardan “GANΔ olana işaret eden ZÂT’ın Hüviyetine işaret eden isim...

 • Rasûlünü hakikatin ta kendisi olarak ve Hak Din (geçerli Sünnetullah, sistem bilgisi)  ile irsal eden, bütün din anlayışlarının üstüne geçirmek için... Velev ki müşrikler hoşlanmasa da.

 • Müslümanların farketmesi istenen Hakikat!…

 • Kara’nın ve Deniz’in karanlıklarında, hidâyet bulmanız için yıldızları oluşturan...

 • Sizi Nefs-i Vahide’den (TEK BİR NEFS’ten) inşa eden...

 • Semâdan suyu inzal eden...

 • Kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinde) Kâhir (varlığını  yok edercesine hükümran olan)...

 • Sizi tıynden (su ve toprak elementleri) yaratan; sonra bir ecel (hayatiyet süreci) kaza eden(hükmeden)... Ecel-i Müsemma (belirlenmiş yaşam süreci) indinde olan....

 • Sizi Nefs-i Vahide’den (TEK BİR NEFS’ten) inşa eden...(makro planda: Hakikat-i Muhammedî-aklı evvel; mikro planda: insanın şuuru) yaratan ve ondan da eşini (makro planda: evreni; mikro planda: bedeni) oluşturan...

 • Arz’ı yayan (madde yapıyı, üstündekileri oluşturacak kapasiteyle meydana getirdi; konu dünyanın yuvarlaklığı değil arzın yani madde boyutunun kapasitesidir burada); onda sâbit dağlar (benlik-bilinç sahibi varlıklar) ve nehirler (bilinçleri besleyen sürekli bilgi akışı) oluşturan... Her semerattan (üretilmişten) onların eşi olan ikizini (birimin madde ve ötesi olan yapısını) oluşturan... Geceyi gündüze (cehalet karanlığını ilmiyle aydınlığa, hakikatin seyredildiği yaşama)  dönüştüren...

 • Sizi Arz’ın halifeleri kılan ve size verdiklerinde sizi denemek (o özelliklerinizi kuvveden fiile çıkarmak) için, bazınızı bazınızın fevkinde mertebelere yücelten...

 • Dirilten ve öldüren... Kendisine rücû edeceğiniz...(Hakikatinizin, Esmâ’sıyla yaratılmış olduğunu hakk-el yakîn yaşayacağınız...)

 • Sizin için, sükûn bulasınız diye geceyi, gerekenleri görüp değerlendirmeniz için de gündüzü oluşturan...

 • Size korku ve umut olarak şimşeği (beyninizde bir an parlayan bir fikri) gösteren, (ilim ve marifet ile) yüklü bulutları inşa eden… (“Size korku ve ümit…” diye başlayan bu ve sonraki âyetler benzetme yoluyla insandaki çeşitli hâlleri anlatmasına rağmen, birçokları tarafından gerçekten göksel olaylar olarak anlaşılmıştır.)

 • Yarattıklarıyla kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan berî olan ("El Gani")...

 • Kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinden açığa çıkan bir yolla) Kâhir olan...  İrsal eden hafazayı (koruyucu kuvveleri)...

 • Yolundan sapanı en mükemmel bilen... 

 • Hakikati yaşayanları en mükemmel  bilen...

 • Ortak kavramı düşünülemeyen...

 • Her birimin ve zerrenin Hakikati; özündeki Rabbi, Melîki, İlâhı (Ulûhiyet mertebesinin özelliklerinin, yani sıfat ve esmâ mertebesinin olduğu boyut) olan, O!.

 • Gerçekte, vehmî (var sandığın) benliğinin ardındaki gerçek, O!.

 • Tanıyamaman yüzünden cehennem yangınlarını şimdiden yaşadığın; O!.

 • Bilgisizliğin yüzünden hayâlinde yarattığın tanrıya tapınarak şirke düştüğün; bundan dolayı da mahrum kalıp hüsrana uğrayacağın; oysa özündeki, O!.

 • Gökte ararken, sırrında, gizli derûnunda ve daha da içerinde erebileceğin, O

 • Algılamakta olduğun her ŞEYin hakikatinde olan, O!.

 • Fark ettiğinde, benlik dağını paramparça edip, “yok”luğunu, aslında hiç “var” olmamışlığını hissettirecek, O!.

 • İnsan “ismi anılan bir şey değilken, yok iken”, kendi özellikleriyle varlığa çıkartıp; sonra tekrar “yok”luğumu fark ettirip; sonra tekrar bu gerçeği bilmiş olarak yaşatırken; bunun hakkını verememenin cehennemini ebediyen yaşatacak olan, O!.

 • Sana, “ben” kelimesi ile işaret ettiğin varlık dağını paramparça edecek sırra işaret ettiği halde; farkındalığı da açığa çıkarmayan; bunun a’mâlığı ile dünyanı değiştirtecek olan, O!.

 

 

MUTLAK TEK YARATAN

"ALLÂH" dâhil tüm isimler "HÛ"ya bağlı geçer Kurân'da!

 • "EL HÂLIK"{Esmâ özellikleriyle birimleri "yok"ken "var" kılan! Halik'in "halk"ettiği her bir şeyin bir "hulk"u, yani yaratılış amacına göre bir huyu, ahlâkı (doğasına göre davranışı) vardır... Bu nedenle "tehalleku BiAhlakıllah = Allah ahlâkı ile (Allahça) ahlâklanın!" buyurulmuştur ki bunun anlamı; "Allah Esmâ'sının özellikleriyle var olmuş olduğunuzun farkındalığıyla ve bunun gereğince yaşayın" demektir.}

 • HÛ, SAYISIZ “NOKTA”LARIN HÂLIK’I OLUP; “NOKTA”LAR İNDİNDE BİR “NÜKTE”DİR! {Bize göre sonsuz olan evren, bir anda, “nokta”dan varolmuş bir açı, “<”!. Sonsuzluk düzleminde, bir noktadan meydana gelmiş bir “<” -açı-!.“Evren” kelimesiyle ya da “evren içre evrenler” tanımlamasıyla anlattığımız her şey bu açıda -“<”- yer almakta!.Bu “<” açı ve dayandığı “nokta” ise, anlarından bir andaki yaratışı “”nun!.“İnsân-ı Kâmil” ya da “Hakikat-ı Muhammedî” isimleriyle işaret edilen ise o “nokta”dan varolan varlık!“NOKTA” ise bir “nükte”!.}

 • EVVEL- ÂHİR-ZÂHİR-BÂTIN, “O”DUR!{Zâhir, Bâtın, Evvel ve Ahir diye bildiğin hep "O"dur!.. Bunlar, gerçekte TEK bir şeydir!.. Yani, zahir ve batın diye iki ayrı şey yoktur!.}

RABBİNİZDİR VE ATALARINIZIN DA RABBİDİR!

 • Semâların, arzın ve ikisi arasındakilerin Rabbidir... Yakîne erenlerdenseniz! Tanrı yok; sadece "HÛ"; diriltir ve öldürür! (Duhan/7-8)

 

"HÛ"DUR (Esmâ'sıyla) SEMÂDA DA İLÂH (olarak düşünülen),

ARZDA DA İLÂH (olarak düşünülen)!

 • O'nun dûnunda olarak yöneldikleri şefaate sahip olamazlar; Hak olarak şahit olanlar müstesna!(Zuhruf/84-86)

 • YARATTIĞINI BİLMEZ Mİ! O, LÂTİF’TİR, HABİYR’DİR{Düşündüğünüzü ister içinizde tutun ister açığa vurun! Muhakkak ki O, sadırların (içinizin-bilincinizin-şuurunuzun) zâtı olarak Aliym'dir.}

"HÛ"NUN SALÂTI

(Tecelli)

 • "HÛ" ki, sizi (beden, benlik) karanlıklarından Nur'a (ilim-şuur boyutu yaşamı) çıkarmak için size salât(tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de...

YENİDEN VAROLUŞUNUZ,

"O"NA("HÛ") DÖNÜK OLACAKTIR!

 • {O, arzı (bedeni) size (bilincinize) tâbi oluşturdu! Onun omuzlarında yürüyün ve O'nun yaşam gıdasından nasiplenin! Yeniden varoluşunuz O'na dönük olacaktır!-Mülk/15}

 • HER ŞEYİN YARATANI'DIR... (Âfakından değil boyutsallığından)! {İşte budur Rabbiniz Allah! İlâh yok, sadece "HÛ"!O'na kulluğunuzun farkındalığına erin! (En’âm/102)}

 • HER ŞEYİ YARATMIŞTIR! {"HÛ"; her şeyi Esmâ'sından yaratması ve onların hakikatinde Esmâ'sıyla olması nedeniyle onları bilir!(En’âm/101)}

 • "HÛ"DUR, ÖLÜMSÜZ DİRİ!(Esmâ âleminin kaynağı)->"EL HAYY"(Tanrı yoktur; sadece "HÛ")

 • Hayat, yaradılmış için gereklidir… Mutlak Zât, “Hayat Sıfatı”ndan de münezzehtir!

 • "HAYAT"IN KENDİSİDİR "O"! (Ve Âlemler O'nunla vücud bulur ve devam eder. Yegâne hayat olan ve her şeyi kendi isimlerinin anlamı ile oluşturan-devam ettirendir) -> "Allahu la ilâhe illâ HUvel Hayy’ul Kayyum"

 • "HÛ"DUR İKİ CİNSİ ERKEK VE DİŞİ YARATAN(Necm/45)

 • "HÛ"DUR ÖLDÜREN(Ölümü tattıran)!{“EL MUMİT”... Ölümü tattıran... Bir yaşam boyutundan diğer yaşam boyutuna geçirten!}

 • "HÛ"DUR, "HAYAT"A(ölümsüzlüğe) KAVUŞTURAN(DİRİLTİCİ)->"EL MUHYİ"{İhya edendir-Ölüleri hayata(ölümsüzlüğe) kavuşturandır-İlim yaşantısıyla hakikati müşahede ederek yaşamını sürdürmeyi oluşturandır-Bilgisizlikle yaşayan ölüyü ve (diğer) ölüleri de diriltendir.}
 • O, ölüleri elbette hayata (ölümsüzlüğe) kavuşturandır! "HÛ" her şeye Kaadir'dir.(Rûm/50)
 • "O"NADIR İKİNCİ YAŞAM(Neş'e-i uhrâ)-(Necm/47)
 • "HÛ"DUR, SÜREKLİ YENİ YAŞAM BOYUTLARINA DÖNÜŞTÜREN!("EL BÂİS")
 • Ancak algılayanlar (davete) icabet eder! Ölülere (ilimle diri olmayanlara) gelince, Allah onları (ölümü tattıktan sonra) bâ'seder, sonra O'na döndürülürler.(En’âm/36)
 • "HÛ"DUR  GÜLDÜREN... "HÛ"DUR  AĞLATAN!(Necm/43)
 • "HÛ"DUR  GANİ EDEN... "HÛ"DUR  FAKİR KILAN!(Necm/48)
 • "HÛ"DUR SİRİUS YILDIZININ RABBİ(Rabbüş Şi'ra)(Necm/49)
 • "HÛ"DUR ÖNCEKİ  AD'I HELÂK EDEN(Necm/50)

 

"İSİMLER"İN ÖNCESİNDEKİ

"HÛ" İSMİ İŞARETİ

(Tenzih vurgulaması )

 • "ALLÂH" dâhil tüm isimler "HÛ"ya bağlı geçer Kurân'da! "HU ALLAHu EHAD", "HU'ver Rahmanur Rahıym", "Hu'vel'Evvelu vel'Ahıru vez'Zahiru vel'Batın", "HU'vel Aliyyül Aziym", "HU'ves Semiy'ul Basıyr" ve Haşr Sûresi'nin son üç âyeti gibi! Bu arada şunu da bir diğer okunuş şekli itibarıyla fark ederiz ki, isimlerin öncesindeki "" ismi işaretiyle önce tenzih vurgulaması yapılır, sonra da söz edilen isimlerle teşbihe işaret edilir. Bu da hiçbir zaman gözden kaçırılmaması gereken bir işarettir.

BASİRETLER O'NA ULAŞMAZ!

 • "HÛ'vAllahulleziy la ilahe illâ HÛ"! İster vahiy yollu gelsin, ister bilinç yollu üzerine eğilinsin, algılanan her "şey"in hakikatinin derûnu... Öylesine ki; Ekberiyet tecellisi sonucu önce "haşyeti", sonucu olarak da "hiç"liği yaşatır ve bu yüzden de O'nun hakikatine erişilemez! "Basîretler ona ulaşmaz!" Mutlak bilinmezliğe ve kavranılmazlığa işaret ismidir!

 

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 

 

SALÂT(Namaz)

UNUTULANLAR

 

 

 

"EL İNSAN"IN YÜKLENDİĞİ EMANET

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg