"KUL"LUK

Rasûlullah merkezli Din anlayışında kulluk

{Mutlak(Gerçek) kulluk}

 

· Mutlak(Gerçek) kulluk}-> Fıtrî kulluk= Fıtrî ibadet {(Tüm varlığın, Allah’ın esmâsının işaret ettiği özelliklerle holografik gerçeklik sistemiyle varediliş program-Birimin mânevi sureti(Oluşturulma programı-Asla değişmeyen programı-Esmâ terkibi-kaderi)}

· "Hakikat"in gereğini hissedip yaşamak

·"Sırat-ı Mustakim"e yönelmek{Allah’a kulluk etmekte olduğunu fark etmek-“Allah yolu” üzere olmak-Doğru yaşam yoluna yönelmek-"Hakikat"e erdiren dosdoğru yol üzere dimdik önünü görerek yürümek-Varlığını oluşturan "Allah Esmâsı"na(Gayrından kesilip) sımsıkı bağlanmak}

· Yaradılmışın, Yaradanın yaratış amacına uygun yaşayarak yaratış hedefine ulaşması

·  Her ne mânâ için var olmuşsa, eninde sonunda, o mânânın gerektirdiği hâl ile hallenmesi-o mânânın oluşacağı ortama dönmesi-ne mânâ için var olmuşsa, o mânâyı yerine getirmesi, o mânânın gereği olaylarla o sûrete bürünmesi, o mânânın gereğini yaşaması

· Birimin, varoluş gayesine ve programına göre, davranış ortaya koyuşu

· “Fâtiha”daki İyyake na’budu ve iyyake nesta’iyn” sırrı->”Sadece Sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz” sırrı (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.)

· Allah’ın dilediği özelliklerle ve KENDİSİNİ düşünebilecek bir kapasite ve özellikle düşünebilme kapasitesiyle yaratılmış olmak

· “Allah” İsmi ile anılanın bir gayeyle yarattığı varlıkların, varoluş gayeleri dışına taşmamalarının asla mümkün olmaması(“Yürür her bir mahlkûkun her birini alnında çekip yürütmesi”)

· Bütün ilâhi isimleri cem etme(Kemâli ahlâk)-Allah’ın ahlâkıyla ahlaklanma(Tabiat kökenli davranışların kalmaması)

·  Üst bilinç sahipleri (Bilinçli enerji -Meleki Ruh-İnsani Ruh-Nefs-i Natıka- Ruh-u Nurani-Akıl sahipleri)nin, alt bilince(vehme) kulluk etmeyenlerin kulluğu

· Saadet istikametinde kulluk

· Dua  ve Zikir(En basit anlamıyla)-Birimin varoluş gayesinin gereğini yerine getirmesi(En geniş anlamıyla)

· Esmâsına sınır koymamak

· Allah'a ârif olma

· İslâm’ın temel manâsı

 

 

·“ABD”{“Kul”-Köle-Varoluşunun gereği olan kulluğu yerine getiren-"Sanı varlığı" "yok"luğa dönüşmüş olarak işlevine devam eden}

· “Abd” nasıl meydana gelir?

· Her varlığın hâli, onun kulluğudur!

·ALLAH'A KULLUK(Sistem ve düzeninde O'ndan başka etken görmemek üzere kulluk-Her “Şey”in ortaya koyduğu işleviyle kendisini var eden “El Esmâ” özelliklerine kulluk-“Din”i O’na hâlis kılarak (vahdet bilinci ile) kulluk-Sadece Ulûhiyeti TEK olana(“Allah İsmi” ile işaret olunan mutlak varlığa) kulluğunun farkındalığını yaşamak)

·SEMÂDA VE ARZDA ALLAH'A KULLUK EDENLER(Bilse de bilmese de)->{Mukarreb melâike-Evren içre evrenler(11 boyutlu evren-paralel evrenler topluluğu)-Rasûller-Mesih (İsa)-Hz.Muhammed Mustafa aleyhisselâm-İstisnasız tüm insanlar ve cinler-Algılanan ve algılanamayan tüm yapı-İlminde ilmî suretler halinde kendi sıfat ve esmasıyla yaratılan, “yok”tan “var” kılınan tüm yaratılmışlar-varlıkta, var olan her şey}

· Semâlar, Arz ve onlarda ne varsa hepsinin varlığı Allah’ındır! (Esmâ'sının mânâlarının açığa çıkışıdır)!

·Her şey ortaya koyduğu işleviyle kendisini var eden "El Esmâ" özelliklerine (yani "Allâh"a) kulluk hâlindedir.

·Semâlar ve arzda (madde ötesi ve madde) kim varsa, (Hakiki mutlak varlık Allâh Esmâ'sı), gölgeleri de (isimsel varlıkları), isteyerek yahut zorunlu olarak sabah ve akşam Allâh'a secde ederler (hakikatleri olan Allâh hükmüne mutlak teslimiyet hâlindedirler)!(Ra’d/15)

·  Melekler, O'nun hükümranlığı altında tespih eder-kulluklarını yerine getirir...

· Evren içre evrenlerin(11 Boyutlu Evrenin-Paralel Evrenler Topluluğunun) “Allah” İsmi ile işaret edilene kulluğu...

· Rasûller de kulluklarını yerine getirmede{Ne Mesih (İsa) ve ne de mukarreb melâike Allâh'a kulluktan asla gocunmazlar-Hz.Muhammed aleyhisselâm da “Kul”dur! (Kendisinde açığa çıkan sıfatlara, isim özelliklerine, “Sünnetullahmarifetine rağmen)

· Hz.İbrahim aleyhisselâmın Allah'ı görürcesine kulluğu

· İstisnasız tüm insanlar ve cinler, “Kulluk” etmek için halk edilmiştir.

· ALLAH KULU {“ABDULLAH”-“Abd-ı Allah”-Tam kulluk hâli-“Abdiyyet sırrı”na ermiş kişi-"Sanı varlığı" "yok"luğa dönüşmüş olarak işlevlerine devam eden-“Hilâfet”i tam hakkıyla yaşayabilen("Halife-i Tam")-Hakikati olan esmâ-sıfat boyutunun kapsamı ve gerekleriyle Allah’ın dilediği kadarıyla yaşamakta olan Zât}

·Allah’ın hüviyetinin kulu{Muhammed ismi ile müsemma olan mânânın ”kul”luğu-(“Efal mertebesiyle, esmâ mertebesiyle, sıfat mertebesiyle ve de sıfat mertebesinin hüviyeti olan Zât mertebesine câmi)}

·"ALLAH KULU" OLDUĞUNU FARK ETME ÖNCESİ KENDİNİ TANIMA AŞAMALARI

·"RAHMAN"IN KULLARI{Allah indinde korunanlar-"Rahman"a secde edenler(Esmâ Hakikati indindeki "yok"luğunu hissedenler-Mutlak kulluğunu itiraf edenler)-Allah'ı görürcesine kulluk edenler(Muhsinler-müşahedelerinde Hak'tan gayrı bulunmayanlar)-Kulluğunun idrakıyla boyun eğenler-Kanitler-sabredenler-sadıklar (muhtaçlara) bağışlayanlar-seher vakti (uyanma sürecinde) eksikliklerinden dolayı istiğfar edenler-Şuur olarak Esmâ hakikatine dönmüş olup; seyir ve tasarruf kemâlâtını yaşayan Radiye ve Mardiye bilinç  sahipleri}

·“Rahman”ın kullarının özellikleri{Esmâ hakikatlerinin şuurundadırlar-Arzda (beden yaşamında) benliksiz ve şuurlu yaşarlar-Cahiller (hakikatten perdeliler) onlara sataştıklarında: "Selâm!" derler-Gecelerini Rablerine secde ederek ("yok"luklarının farkındalığıyla) ve kıyamda (varlıklarında kâim olan Kayyum'un müşahedesinde) geçirirler-İnsanın yakasını bırakmayan, daimi Cehennem azabından rablerine sığınırlar-Karşılıksız bağışta israf etmez, cimrilik de etmezler... İkisi arasında ölçülü ve hakkaniyetlidirler-Allâh yanı sıra tanrıya yönelmezler-Hakkaniyet (kısas) dışında Allâh'ın haram kıldığı canı katletmezler-Zina yapmazlar-Allah onların kötülüklerini iyi niteliklere dönüştürmüştür-Yalana, aslı olmayan şeye şahitlik yapmazlar-Boş sözlere, dedi-koduya rastladıklarında da (onlara katılmayıp) onurlu olarak geçip giderler-Rablerinin, varlıklarındaki işaretleri (hakikatleri) hatırlatıldığında, (o hakikate karşı) sağır ve kör kalmazlar-Eşlerinizden (veya bedenlerinden) ve evlatlarından (bedenî çalışmalarının semeresinden) göz aydınlığı (cennet yaşamını) oluşturacakları ihsan etmesi; korunmak isteyenlere uyulası önder kılması için Rablerine dua ederler-(Dünya-bedensel) yaşam şartlarına sabrederler-}

· "Sanı varlığı" "yok"luğa dönüşmüş olarak işlevlerine devam ederler.

·"Rahman'ın kulları"nın cezası (Yaptığının sonucu)->{Allah, kendilerinden razı olur, yardımıyla destekler; ihlâsa (samimiyete, saflığa) erdirir-Allah indinde korunurlar-Kendilerine yardım edilir de galip gelirler-Kendilerine bilgi verilir-Sırat-ı müstakime yönlendirilirler-Sonrakiler içinde anılması sağlanan kullardır-(Dünya-bedensel yaşam şartlarına) sabretmeleri nedeniyle, gurfe (yüksek köşk-üst seviyede yaşam boyutu) ile mükâfatlandırılırlar; Orada tahiyye (hayat) ve selâm (Esmâ kuvvelerinin tahakkuku) ile karşılanırlar ve orada sonsuza dek kalıcılardırlar}

· RABBİNE KULLUK(“İsmi Allah olan yegâne var”a kulluk-Kemâlâtını izhar)

·Kul, Rabbına tâbidir!. (Birimin, hiç bir şekilde, "ALLAH"ın esmâsı dışında, bir zerre varlığı mevcut değildir-Abd'ın, Rabbinin varlığı dışında hiçbir şeyi yoktur!.-"Abd", "Rabbın Abdı"dır.-"Abd" ismiyle, "Kul" ismiyle işaret edilen varlık, belli ilahi isimlerin manalarının, bir bileşim halinde biraraya gelerek bir anlam oluşturmasıdır-“Abd”ın, başka bir tanrıdan, başka bir ilâhtan, başka bir varlıktan almış olduğu bir aklı, bir şuuru, bir idrakından söz edilemez)

·Önce oluş içinde kendini tanıyacaksın->Hayvan olan yanınla… Cin olan yanınla… Melek olan yanınla… “İnsan” olan yanınla… Ve tüm bunarın sonunda “Allah Kulu” olduğunu fark edeceksin!

·Rabbin hükmü-> Kendinden gayrıya kulluk edilmemesi!

·Hayâlinizde yaratttınıza değil; Rabbinize kulluk(Varlığınızdaki Hakikatiniz olan Esmâ mertebesine-Hakikat'iniz olan El Esmâ'ya-Varlığınızı oluşturan Allâh Esmâ'sı bileşimine-Algılanan birimin oluşumunu meydana getiren "El Esmâ bileşimine-terkibi"ne kulluk)

·KULLUK BİLİNCİ

·Kişinin yalnızca Allah’a kulluk etmesi(Allah‘ın kendini varediş gayesine ve programlamasına göre ne gerekiyorsa onu yerine getirmek)

·Kulluk bilinci ile ulaşılabilecek ilim ve müşahede, tebliğ olunmuştur.

·Âdemoğulları, alt bilince(“Vehim”e-Şeytana) kulluk yapmamaları için bilgilendirilmişti.

·“Rabbinin kulu” olma kayıtlılığından, “Allah Kulu” olmanın genişliğine geçmek…

·Rabbinin indindekiler, asla O’na kulluktan büyüklenerek kaçınmazlar(O'nu tesbih ederler ve O'na (azameti indînde kendi hiçliklerini hissederek) secde ederler)

·Bilinçli kulluk, “Fakr” ile tamam olur.

·"Nefs"e bağladığın ve ”Nefsin”e bağladığın fiiller, özünde ‘’Kulluk’’tur.

·“Öz”de tâat veya mâsiyet farkı olmaksızın tüm birimlerin davranışları, “Kulluk”larıdır.

·BİLİNÇLİ KULLUĞUN (Varoluş amacına kulluk=Kulluğun idrâkında olmak) DEVAMI

·Allah'tan gayrı bir İlâhınız olamaz! (Yaradılmışın kulluk etmekten başka şansı yoktur)

·Allâh, kullarının hakikatinde olarak Basıyr'dir.

· Allâh, kullarının hakikatinden Rauf olarak açığa çıkar.

·Allah, kulunda Zâhir... Allah, kulunda Vekil... Allah, kulunda Muktedir!

·Allah'a kul olma nimeti"ni değerlendirin...

·Rabbinizin dûnunda velîlere{dışsal (rabbanî hakikatinizden ayrı düşürecek bilgi verenler) veya içsel (nefsanî-şehevî)} tâbi olmayın...

·Allah Rasûlü’ne iman edin {Allah Rasûlü->“Allah Zikri”(Hakikatinizi hatırlatma)çağrısı yapan-Hakikatin dillenişi olarak irsâl edilen-"Tanrı” ve tanrılık kavramı mevcut değildir" temeline dayalı olarak, “insan”lara yol gösteren- “Bilgi Kitab’ını tebliğ eden-“Ezan”ı seslendiren-Tüm insanlığın dünyada ve gelecekte(Âhirette) önderi olan-Allah kulu Zât}

·İyi anlayın ki; Rasûlullah içinizdedir!(Allah’ın ve O’nun Rasûlünün önüne (beşerî düşünce ve yorumlarınızla, değerlendirmelerinizle) geçmeyin!)

·“Allah Kelâmı” Kurân-ı Kerim’ı “Oku”yun…

·Esmâsıyla Hakikatiniz olan Allah’a tamamıyla bağlanın!({O, Mevlâ'nızdır (sahibiniz, her fiilinizin oluşturanı)-Allah’a (esmâsına) iman eden, kesinlikle o kopması mümkün olmayan, hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışmış olur}

· Vekiyl olarak, El Esmâ'sıyla seni yaratan Allah yeterlidir.

·Kulluğun devamı için Âlemlerin Rabbı olan Allah’tan her an yardım bekleriz…

·KULLUK BİLİNCİNİN SONUCU-> Allah için secde!

· Allah’ın kulunu seyri(Zikir)

· Kulun Allah’a bakışı(Fikir)

·HAKİKATİNDEKİ GERÇEĞİ ÖRTENLERİN KULLUĞU(Şekavet istikametinde kulluk-İsim ve resimle perdelenip, Allah yanısıra varlıkları ve bir nitelikleri olmayan şeylere kulluk yapmak-“Mâsiyet”)

·Allah dûnunda kendisi için bir zarar veya faydası olmayanlara kulluk eden{Allâh'a şirk koşan-Allah yanısıra varlıkları ve bir nitelikleri olmayan) şeylere kulluk eden-Varlıklarını El Esmâ'sından yaratan Allâh'a, En-Nebi'ye (Hz.Muhammed'e) ve O'na inzâl olunana iman etmeyen-Hakikat bilgisini inkâr edenleri velî edinen(İnkârcıları evliya edinen)-Rabbinin dûnunda veliyylere (dışsal {rabbanî hakikatinizden ayrı düşürecek bilgi veren} veya içsel {nefsanî - şehevî}) tâbi olan-İsimle, resimle perdelenen- Rabbisinin aleyhine (olan şeylere) yardımcı olan/destek olan-Rabbinden(“Rabbül âlemiyn”den) kendisine  inzâl olunana tâbi olmayan-Gerçekten sapan-İsyan edip haddi aşan-Dininde, haksız olarak ölçüyü kaçırıp haddi aşan- Daha önce birçoğunu saptırmış ve yolun merkezinden sapmış bir kavmin boş hayallerine tâbi olan-"Allah, üç'ün üçüncüsüdür" diyerek hakikati inkâr eden-Davud'un ve Meryemoğlu İsa'nın lisanı üzere lânetlenen-Allâh'tan uzak düşen-Bir zararı olmayacak zannedip de (hakikate) kör olan-(Hakikatin seslenişine) sağır kesilen-Benliklerinin hoşlanmayacağı bir şey ile bir Rasûl geldiğinde, kimini yalanlayan ve kimini de öldüren-Allah’ın Cenneti haram kıldığı-Varacakları yer cehennem ateşi olan-Fâsık(inancı bozuk olan)-Zâlim}

·Kulluğun, kime veya neye ise, ecrini de ondan bekle!

·İsteyen de istenilen de âcizdir! {Allah dûnunda yöneldikleriniz, bir araya toplansalar bile, bir sinek dahi yaratamazlar Sinek bile onlardan bir şey kapsa, onu sinekten kurtaramazlar...}

·Şeytana kulluk etmek{Allah’ı bırakıp, saptıranları,kendisi için apaçık düşmanları dost edinmek-“Vehim”e(Alt bilince) kulluk etmek-Bedene(hakikatinden habersiz bilince) kulluk etmek}

·Bedene kulluk{Haddi aşmak-Bedeni dürtü ve zevkleri uğruna ebeden Allah’tan ayrı düşmüşlüğün perişanlığını yaşamak-Allah katından tard edilmiş iblis durumuna düşmek (Uzaklaştırılmak)-Mâneviyat ve ruhaniyetin tüm kapılarının kişinin yüzüne kapanması}

··Allah’a kullukta çekimser olmak(Nefsani kişiliğinden kopamamak-Ego hâli ile büyüklük istemek)

· Kulluktan kaçınıp benliğini kabartmak

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org